top of page

Joseph: ‘Begin 2020 is de Bouw Digitaliseringsraad van start gegaan met ketenpartners om de digitaliseringsambitie van De Bouwagenda en het BIM Loket samen vorm te geven. We zijn van digideal naar digiGO gegaan. De focus ligt op concrete projecten, op bestaande digitaliseringsinitiatieven die we benutten om de ambities te realiseren. Ook is een stevige structuur ingericht. Vanuit de BDR en de kring van ambassadeurs jagen we de digiGO-beweging aan en het Digiteam doet de dagelijkse coördinatie. En het BIM Loket dient als solide uitvalsbasis. Deze partijen vormen de motor achter de digiGO-beweging.

 

Een belangrijk onderdeel daarvan is het project Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving. In dit DSGO maken we afspraken om de toegang tot en het delen van data op een goede manier te regelen. DSGO is een belangrijke voorwaarde om digitalisering te versnellen.  De vraag die wij willen oplossen is: hoe kun je de data bij alle bedrijven op een goede manier heen en weer laten vloeien tussen alle partners in de bouwketen? Op het moment dat je zo’n stelsel goed inricht, kan iedereen in de bouwketen met dezelfde informatie werken op een betrouwbare en veilige manier. Dat de Bouwagenda gekomen is met de oproep om de digitalisering op te pakken was een zegen. Het werd door hen duidelijk hoe groot de opgave is. Het belang van digitalisering hierin is door Bernard Wientjes goed verwoord.’

Jeffrey: ‘De introductie van BIM (Bouw Informatie Management) in onze sector kwam voort uit een groep nerds die de mogelijkheden zagen. Dat waren allemaal early adaptors die vanuit de techniek dachten en een frustratie hadden over het inefficiënt samenwerken. De Bouwagenda voegde aan die club een overstijgend belang toe en daarmee allerlei bedrijven, instanties en overheden. Die bloedgroepen vinden nu de verbinding. Het samen inzichtelijk maken van de uitdagingen op het gebied van informatie-uitwisseling is gaaf, dit gaat echt een versnelling teweeg brengen. En dat wordt in de buitenwereld ook al zo gezien: kijk bijvoorbeeld naar de BIM basis ILS, dat binnen no time meer dan 400 bedrijven aan zich heeft verbonden. Dat zijn al lang geen early adaptors meer, maar followers die zien hoe belangrijk gezamenlijk digitalisering omarmen is. Met de DigiGo en de ondersteuning van versnellingsprojecten zoals de ILS Configurator kan de versnelling alleen maar harder gaan.

 

Samen werken we aan DSGO: een stelsel met afspraken voor veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data in de sector. Hiervoor zijn afspraken nodig op het gebied van standaarden en technische data-uitwisselingsprotocollen, maar bijvoorbeeld ook juridische afspraken of afspraken over identificatie, authenticatie en autorisatie. Die laatste afspraken geven antwoord op de vraag: hoe zorg ik dat alleen de juiste personen toegang hebben tot specifieke data? DSGO wil zo veel mogelijk gebruikmaken van afspraken die al beschikbaar zijn in de sector of een andere sector. Andere afspraken zullen we als sector samen moeten ontwikkelen.

 

Ik werk zelf aan het versnellingsproject ILS Configurator. Dat gaat over het inzichtelijk maken van een informatieleveringsspecificatie (ILS). Met andere woorden: het eenvoudig inzichtelijk maken van de informatiebehoefte en deze communiceren met projectpartners. Dat gebeurt nu op honderden verschillende manieren. Hierdoor weet je als opdrachtgever nooit zeker dat je krijgt en wat je nodig hebt. En als opdrachtnemer weet je nooit precies of wat je levert voldoet. De afstemming gebeurt nu meestal via documenten die worden gedeeld in een Excel of PDF. Dat moet makkelijker en efficiënter kunnen. Een ander project is er de uniforme objectenbibliotheek waar Jeroen aan werkt. Door de verbinding met de digiGO kunnen we deze ontwikkeling versnellen en in samenhang brengen met andere ontwikkelingen.’

 

Jeroen: ‘Ja klopt! We gebruiken in een bouwtekening voor het toevoegen van bouwelementen, zoals bijvoorbeeld luchtroosters, een objectenbibliotheek. Wanneer je naar een detaillering van die tekening gaat, zodat je de bouwvoorbereiding kunt doen, moet je de specificaties van dat specifieke luchtrooster weten. Maar door commerciële belangen zijn er diverse tools waar fabrikanten hun producten digitaal kunnen ‘onderbrengen’. Wij gebruiken als Strukton Worksphere Revit en in de objectenbibliotheken die ik daaraan kan toevoegen, zitten niet alle producten die op de markt zijn. Het kan zo zijn dat we een product willen toepassen dat ik niet kan verwerken in mijn digitale omgeving. Dan moet ik al de data over dat luchtrooster, zoals de kleur en de dimensies, weer omzetten naar mijn eigen systeem, omdat beheer en onderhoud dat nodig heeft om een meerjarige planning op te maken. Dat is vreselijk inefficiënt en tijdrovend om handmatig te moeten doen.

 

Wat wij nu willen met de open uniforme objectenbibliotheek is een nationale standaard maken waar alle leveranciers, softwaremakers en gebruikers mee kunnen werken. Hoe levert een fabrikant dat object aan aan de softwarepartij? Hoe levert een softwarepartij dat object aan zodat wij dat kunnen verwerken? Dit project is gelabeld als digiGO-versnellingsproject. Daarmee is de bekendheid en ook wel een beetje de status van het project toegenomen. Ondertussen is er met een eerste aantal fabrikanten een versie 1 van de software gemaakt. Die is vorig jaar door Doekle Terpstra gelanceerd. We willen nu dat softwareontwikkelaars hun applicaties ombuigen en aanhaken aan het platform. Daar hebben we een software development kit voor aangeleverd. Fabrikanten moeten hun data aanleveren overeenkomstig de ETIM MC-standaard via hun PIM-software. We zijn nog niet zover dat alle fabrikanten en softwarebedrijven al meedoen en met alleen deze versie 1 van de software kunnen we niet de hele techniekmarkt bedienen. En dus zien we dat we een nieuwe fase in moeten om dit project verder op te pakken. Daar hebben we de hulp van meer bedrijven én de overheid bij nodig.’

 

Jeffrey: ‘Datzelfde geldt voor de ILS configurator. Ondanks dat er in de bouw een cultuur heerst van het vooral zelf te willen oplossen, is het nu toch echt tijd dat we openstaan voor andere experts om ons hierin te helpen versnellen. En daar zijn extra middelen voor nodig. Als we de maatschappelijke doelen willen halen daar, kan de politiek bijdragen in de vorm van innovatiesubsidies die zeer zinvol zijn als je de digitalisering van de sector wil versnellen.’

 

'Als we de maatschappelijke doelen willen halen, kan de politiek bijdragen in de vorm van innovatiesubsidies. Die zijn zeer zinvol als je de digitalisering van de sector wil versnellen.'

 

Jeroen: ‘Om allerlei redenen zoals stikstof en corona, zijn we nog niet zover als we zouden willen zijn met de verduurzaming van de gebouwde omgeving. We zouden nu 2000 huizen moeten verduurzamen per dag, en het zijn nu nog maar 2000 per jaar. Doelstellingen zijn een hol begrip gebleken. Put your money where your mouth is. Het nieuwe kabinet moet gaan verplichten dat projecten niet meer op de oude manier worden uitgevraagd. Wat ik zie, is dat er mooie nieuwe projecten zijn. Maar dat die projecten op de oude manier met de nieuwste middelen zijn gedaan. We doen heus leuke dingen, maar het is veel te marginaal. Daartoe moet de overheid echt miljarden gaan investeren in het verduurzamen van gebouwen en gaan handhaven. Dan zeggen opdrachtgevers heus niet meer: duurzaamheid kost me te veel.’

 

Joseph:  ‘Twee jaar geleden hadden we de early adaptors bij elkaar die zich vanuit de bouwbedrijven bij ons wilden aansluiten. Toen vroegen hun directies nog: waar ga je dan een keer per week naar toe? Is dat wel nuttig? Het nut van digiGO wordt ondertussen niet meer ter discussie gesteld. De Bouwagenda heeft dit ook in de boardrooms goed weten over te brengen. Nu komen we op een punt dat de organisatie professioneler ingericht moet worden om experts aan ons te binden en aan te sluiten bij internationale ontwikkelingen. En dus hebben we ook de hulp van de overheid nodig. Onze vraag: kun je het maatschappelijk nog verantwoorden om het digitaal werken niet te verplichten? De digiGO-geest is met dank aan de Bouwagenda uit de fles. Nu is het aan alle partijen in de sector en de overheden om de versnelling vast te houden en door te pakken.’

De hoofdrolspelers

Joseph Kuling

Voorzitter van de BDR

Jeffrey Truijens

Product owner ILS Configurator | ILS Ontwerp & Engineering

digiGO: routekaart en spoorboekje

De Bouwagenda heeft de ontwerp-, bouw- en technieksector overtuigd om met elkaar een digideal te sluiten. Een deal waarbinnen bedrijven en opdrachtgevers zoals Schiphol, Rijkswaterstaat en VNG, gezamenlijk de digitalisering van de sector vorm gaan geven om de maatschappelijke doelen na te streven die we met het huidig tempo niet gaan bereiken. De oproep is gehoord. Met de DigiDealGO zijn sectorbrede afspraken gemaakt over de doelen en de aanpak. De Bouw Digitaliseringsraad (BDR) heeft het stokje van de Bouwagenda overgenomen. Dat de sector moet gaan digitaliseren is evident. Maar hoe ziet dat digitaal samenwerken er dan uit? Er bestaat geen blauwdruk klaar voor zo’n enorme digitaliseringsopgave. We spreken Joseph Kuling, voorzitter van de BDR, Jeffrey Truijens van versnellingsproject de ILS configurator, en Jeroen Mackaij die bezig is met het versnellingsproject: de Uniforme Objecten Bibliotheek. Wat is de status van de digideal? Gaat het al vliegen?

Interview | Digitaliserigsopgave

>
<

Bewegend beeld

bottom of page