top of page

Uitvoering

Hoe komen we in de verduurzamingsopgave van beleid naar uitvoering? Daar moet binnen het verantwoordelijke departement veel meer aandacht voor komen.

Regie op de opgave

De landelijke regie rond de verduurzaming van alle Nederlandse woningen en gebouwen moet idealiter komen vanuit

een exclusief toegewijd minister(ie).

Particuliere woningen

Om particuliere bewoners te helpen bij het verduurzamen van hun woning moet er een gebouwgebonden financiering gerealiseerd worden. Daarvoor is hoogstwaarschijnlijk een tijdelijk publieke borgstelling nodig.

Particuliere woningen

Voor particuliere woningeigenaren moeten we de lessen uit het vervolgexperiment mbt publiek ontzorging direct omarmen en geïmplementeerd worden ten behoeve van de opschaling. 

Scholen

Renovatie in scholenbouw vergt een gebundelde aanpak zoals we hebben voorgesteld in ons plan: Renovatieversneller Scholen 

Subsidie voor opschaling

Subsidie van onrendabele top voor de industrialisatie van de bouwsector en een deel van de verhuurderstoeslag moet gebruikt kunnen worden voor de verduurzaming van corporatiebezit

Ontzorging

Centrale en decentrale overheden dienen ontzorging voor particulieren gezamenlijk te ontwikkelen en onder te brengen in onafhankelijke publieke organisatie (zgn. Expertisecentrum Ontzorging)

De lessen uit het lopende experiment Publieke Ontzorging moet daarvoor nauwlettend gevolgd, ondersteund en gebruikt worden teneinde zo’n publiek organisatie in te kunnen richten of aan te wijzen.

Dan pas ontstaat er een situatie waarin er concrete afspraken gemaakt kunnen worden met een verantwoordelijke partij over de particuliere sector!

Topsector

De bouw is van een enorm belang voor zowel de Nederlandse economie als de arbeidsmarkt. Maar is nu geen topsector en heeft geen bestuurlijke aandacht. Verander dit!

Minister

Er moet een minister komen voor de bouw die bestuurlijke aandacht heeft voor de gebouwde omgeving, leefbaarheid en CO2-reductie

Integraal bouwen

Los het woningtekort integraal op. Combineer de ruimtelijke opgaven en plan waar die 1.7 miljoen woningen voor 2050 gebouwd moeten worden.

Circulariteit

Laten we alles wat we nu doen ten aanzien van de verduurzaming van de gebouwde omgeving zo circulair mogelijk uitvoeren.

Aanbesteden

Zie het als een instrument om meerdere beleidsdoelen in de sector te realiseren: duurzaamheid, innovatie en ook opschalen van productievolume…hier zit de ‘knop’ om de keten en ketenpartners aan te zetten tot de gewenste resultaten!

Klimaatadaptatie

Geef opdracht aan het Deltacommissariaat om samen met Convenantpartners Klimaat-adaptief Bouwen en de KA-coalitie Bouw/Infra/Groen een menu aan  activiteiten op te zetten zodat uiteindelijk in ieder bouw en infraproject klimaatadaptatie integraal onderdeel uitmaakt van de opdracht en plannen. Leefbaarheid in de Nederlandse delta, daar gaat het om.

Bruggen en sluizen

Politiek commitment en een significant startkapitaal beschikbaar stellen om een meerjarig landelijk programma voor toekombestendig beheer en onderhoud van ons kostbaarste publieke bezit uit te rollen (een Delta-aanpak).

Aanbevelingen voor het regeerakkoord

De Bouwagenda biedt met deze aanbevelingen aan een nieuw kabinet haar kennis, kunde en creativiteit aan bij het oplossen van de grote vraagstukken waarvoor we de komende jaren gesteld worden, zoals de energietransitie, de verduurzamingsopgave, de circulaire bouweconomie, ruimtelijke gevolgen van klimaatadaptatie, de keuzen voor een toekomstbestendig energiesysteem en innovatie. Dit alles om de Klimaatdoelen die gesteld zijn voor 2050 in de gebouwde omgeving te halen.

bottom of page