top of page

De hoofdrolspeler

Anita Baas

Programmamanager Infra | Rijkswaterstaat

Ik heb me daarom in eerst instantie vooral gericht op het leggen van de juiste contacten en me afgevraagd: ‘Wie zijn er op de verschillende onderwerpen de stakeholders, wat is hun positie, wat winnen en wat verliezen we als de doelen en gedachtengoed van De Bouwagenda hier geen voet aan de grond krijgt?’ Toen heb ik geprobeerd te achterhalen wat er echt speelt. Met andere woorden: ‘Waar liggen de mensen wakker van en waar worden ze enthousiast van?’ En ook: ‘Welke personen zijn in staat in dit dossier een verschil te maken?’ Het uiteindelijke doel was om een groep mensen te mobiliseren. Als groep kom je op een onderwerp immers veel verder.

Wat is er goed gelukt?

Op de Roadmap Bruggen en Sluizen zijn we het verst gekomen in het neerzetten van concrete resultaten. We hebben met het starten van een Bestuurdersnetwerk Infra met bestuurders vanuit de overheid, kennisinstellingen en marktpartijen een geweldige bron aan capaciteit en energie aangeboord. Ook door te starten met de Brugdialogen waar we mensen, die in de dagelijkse praktijk werken aan de vervangings-en renovatieopgave in de infra, aan elkaar hebben gekoppeld. Zij hebben in die Brugdialogen de ruimte om hun ervaringen en vragen te delen met anderen. Uit die netwerken blijkt dat het maken van een landelijk Prognoserapport assetbeheerders ondersteunt bij het verkrijgen van een goed beeld van de staat van onze kunstwerken. Deze kennis is een essentiële voorwaarde voor een effectieve nationale aanpak. Net als een ‘zorgplicht’ in de infra. Beide bouwstenen worden door het Bestuurdersnetwerk uitgewerkt. Zij gaan zich hier bij het nieuwe kabinet hard voor maken.

 

In de overige dossiers ben ik trots op:

  • De Klimaatadaptatie-coalitie Bouw/Infra/Groen. Hoewel dit nog in de startblokken staat, is het wel een groep die samen met het Deltacommissariaat de schouders onder klimaatadaptief bouwen wil zetten.

  • Het handboek dat we hebben gemaakt voor het thema ‘Ontwerpen vanuit een integrale visie’: Wat Wij Willen Is Nog Nooit Gedaan. Een boek waarmee we partijen in de sector handvaten willen bieden om complexe vraagstukken integraal aan te pakken.

  • Veranderingen die we willen op het gebied van duurzaam aanbesteden, krijgen nu zichtbaar meer vorm en steun. Dit vergt nog zeker de nodige aandacht maar met een ‘gezaghebbend team’ gaan we die ‘hobbels’ tackelen, omdat het écht moet, maar vooral omdat de eerste ervaringen met o.a. Bouwteams laat zien dat nieuwe vormen van aanbesteden en contracteren in combinatie met groeiend onderling vertrouwen zoveel meer kan opleveren in bouwprojecten.
     

Wat is er minder goed gelukt?

De uitrol van het MKB Convenant is nog niet optimaal; hoewel op een aantal plaatsen zoals in Rotterdam en Dordrecht heel mooie stappen worden gezet, blijkt dit in de praktijk te vragen om een intensieve aanpak vooral intern bij organisaties. Zonder een programmatische aanpak en commitment van binnenuit, bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers komt het maar moeizaam van de grond. Daar had ik graag nog meer tijd voor gemaakt; hier liggen kansen.

 

Inzicht

Ik hoop dat de kracht die voortkomt uit onze Taskforce terug te zien zal zijn bij een Bouwberaad. Het succes van een samenwerking zoals binnen De Bouwagenda is voor een groot deel te danken aan het feit dat het om een ‘dedicated groep’ mensen ging die vanuit hun eigen drijfveer hard hebben gewerkt aan oplossingen voor onze opgave. De Taskforce Bouwagenda is als netwerk een gedreven team gebleken dat slagvaardig opereert in complexe opgaven. Zo’n team hebben we ook voor de toekomst nodig.

Per dossier zal wel een programmateam nodig zijn dat het werk achter de schermen verzet en er is commitment vanuit de politiek en voldoende budget (systeemcondities) nodig om hiermee verder te kunnen. Stuur op samenwerken en stuur op daar waar de energie zit en toon lef in het maken van keuzes. Complexe vraagstukken vragen om heldere sturing van uit de overheid; de regie moet gedragen worden door de stakeholders. Steeds vaker zal dit een interdepartementale samenwerking vragen. Geef mensen de ruimte om samen met andere stakeholders integrale oplossingen te realiseren.

 

Vanaf de eerste kennismaking heb ik ervaren dat dit een fijne groep mensen is om mee samen te werken, zowel het programmateam, de Taskforce Bouwagenda als ook de diverse coalities. En wat een dynamisch tijdsgewricht waarin we het gedachtengoed van de Bouwagenda mogen uitwerken!

Anita Baas

De eerste indruk die ik kreeg toen ik startte bij De Bouwagenda, was dat er al veel gezegd en geschreven was over mijn onderwerpen. De volgende stap was om concreet aan de slag te gaan. Alleen was in een aantal gevallen nog niet zo helder wat we wilden bereiken of hoe we dat wilden doen.

Bouwagenda biografie 

bottom of page